Mary Jane Hockridge

(1849 - )
Mary Jane Hockridge|b. 1849|p315.htm|John Hockridge|b. circa 1821|p313.htm|Ann Nichols|b. circa 1825|p314.htm|||||||||||||
  • Mary Jane Hockridge was born in 1849 in Clovelly, Devon, England.